ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN The Likeables

The Likeables

Lagendijk 3

1541 KA Koog aan de Zaan

E-mail: info@thelikeables.nl

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 78317061

BTW nummer: NL861344297B01

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: de “algemene voorwaarden” van The Likeables, mede handelend onder de naam thelikeables.nl en hierna te noemen: “The Likeables”, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Likeables.

1.2 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging gedane aanbieding, gemaakte bestelling en tot stand gekomen overeenkomst. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

1.3 Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven in dat geval van kracht.

Artikel 2 – Bestellen en tot stand komen overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Bestellingen kunnen via www.thelikeables.nl worden geplaatst.

2.3 De koper wordt voor het plaatsen van de bestelling op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geattendeerd en in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud hiervan. Het plaatsen van een bestelling is alleen mogelijk na acceptatie van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, waarna de koper aan deze algemene voorwaarden is gebonden.

2.4 The Likeables heeft het recht de overeenkomst gemotiveerd te ontbinden of aanvullende voorwaarden te verbinden aan de levering. Gronden voor ontbinding van de overeenkomst door The Likeables zijn onder meer het bewust opgeven van onjuiste gegevens of indien er in het verleden sprake is geweest van wanbetaling. In geval van het bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal The Likeables aangifte doen bij de politie Amsterdam. Als de overeenkomst wordt ontbonden of aan de levering nadere voorwaarden worden verbonden ontvangt u hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling bericht.

2.5 The Likeables raadt de koper aan om voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en de gegevens van koper te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan The Likeables mogelijk nadien geen wijzigingen meer doorvoeren en daarom geldt tussen partijen de inhoud van de bestelling van de koper zoals deze door The Likeables is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling komen voor rekening en risico van de koper. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens in de door de koper gedane bestelling zullen dan ook aan de koper worden doorberekend.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 De door The Likeables vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen staan vermeld in Euro’s, inclusief BTW en kosten van verpakking en exclusief kosten voor administratie en verzending. De verzend- en administratiekosten worden éénmalig per bestelling berekend en zijn afhankelijk van het totale orderbedrag. De totale kosten worden voor het plaatsen van de bestelling berekend en weergegeven.

3.2 The Likeables behoudt zich het recht voor om op ieder moment haar prijzen aan te passen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.

Artikel 4 – Transport en levering

4.1 The Likeables streeft ernaar om levering van bestellingen binnen 3 tot 5 werkdagen plaats te laten vinden. The Likeables heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier voor verantwoordelijk gesteld worden.

4.2 Het artikel zal uiterlijk binnen 5 dagen na bestelling worden afgeleverd. Is dit niet mogelijk omdat er een reden is van vertraging, of kan de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan zal de koper zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

4.3 Levering vindt plaats op het moment dat de bestelde artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is The Likeables gerechtigd de gemaakte transportkosten bij de koper in rekening te brengen, tenzij het product beschadigd of gebruikt is dat het onredelijk is om het product in ontvangst te laten nemen.

4.4 Alle zendingen worden door The Likeables verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending wordt door The Likeables gedragen. Na levering gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

 

 

Artikel 5 – Retournering

5.1 De koper heeft gedurende veertien (14) werkdagen na levering het recht de overeenkomst te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient de koper te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan The Likeables, die The Likeables binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

5.2 Na ontbinding dient de koper het artikel retour te zenden aan The Likeables. De koper dient voor retournering een retourlabel aan te vragen. Na toekenning van een retourlabel dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren.

5.3 Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt, compleet en onbeschadigd en –indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan The Likeables retourneren, conform de door The Likeables verstrekte instructies.

5.4 De retourzending geschiedt, als u bestelling boven de €75,- is, voor rekening en risico van de koper. Was uw bestelling onder de €75,-, zijn de retourkosten voor The Likeables. The Likeables raadt dan ook aan een retourzending altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verpakt te versturen.

5.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door The Likeables worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending voor rekening van de koper.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betalingen dienen per omgaande op onze rekening zijn bijgeschreven. The Likeables kan aanvullende voorwaarden stellen zoals opgave van een vast telefoonnummer ter verificatie van de bestelling. Na ontvangst betaling worden goederen verzonden.

6.2 De betalingsmogelijkheden zijn:

* Betaling via iDeal (ABN AMRO, Postbank, Rabobank, SNS Bank en Fortis Bank)

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en risico

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van The Likeables, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico ter zake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds op de koper over op het moment van levering.

7.2 The Likeables raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, raadt The Likeables aan om zo snel mogelijk na ontvangst contact op te nemen via de e-mail info@thelikeables.nl

Artikel 8 – Garantie

8.1 Onverminderd de rechten en vorderingen die de koper op grond van de wet toekomen, geeft The Likeabbles de volgende specifieke garantie.

• Merken, de normale fabrieksgarantie.

8.2 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik


c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;

d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.

8.3 Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan The Likeables voor retournering van het betreffende artikel. Kosten van het retour zenden zijn voor rekening voor The Likeables mits gebruik wordt gemaakt van het retouradres dat door The Likeables wordt verleend.

8.4 Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:
 a. Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantie een garantienummer aangevraagd te worden.

b. Het betreffende artikel dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.


c. Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.

d. In de zending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.

e. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar The Likeables, zijn voor risico van de koper.

Artikel 9 – Privacy

9.1 The Likeables hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. The Likeables leeft strikt alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacywetgeving na. The Likeables gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling.

9.2 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door The Likeables niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

 

 

9.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag)

10.2 Indien de koper niet tevreden is over een product en/of dienst van The Likeables, wordt deze verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met The Likeables, e-mail via: info@thelikeables.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zal The Likeables op de klacht reageren.

10.3 Indien partijen onderling niet tot een oplossing komen, kan de koper – tegen betaling van € 25,- Euro klachtgeld – zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Indien de koper (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan de koper terugbetaald.

10.4 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. Indien een geschil wordt voorgelegd aan een rechter en geen sprake was van consumentenkoop in de zin van de wet, is bij uitsluiting bevoegd de ter zake bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van The Likeables.

Artikel 11 – Klachtenregeling

11.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 

11.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.